Ryuto

Kaneda Sensei demostrando Ryuto de Musoshinden ryu junto a Diaz Sensei

Share